پیشروها


محتوای پرطرفدار

Showing most liked content on 20/10/95 در همه بخش‌ها

  1. 6 پسند
    در این آموزش به شما نشان خواهیم داد که چگونه لینک‌های هدر در قالب‌های مجنتو را ویرایش کنید. اکثر قالب‌های مجنتو در هدر خود دارای لینک‌های "حساب من" ، "لیست دلخواه من" ، "سبد من" ، "تسویه" و "ورود" هستند که هر کدام در یک فایل xml جداگانه قرار دارد. به پوشه layout قالب خود بروید، برای این کار مسیر زیر را دنبال کنید app/design/frontend/default/YourTemplate/layout امکان دارد که در بعضی از قالب‌های فایل‌های ادامه آموزش در پوشه مذکور وجود نداشته باشد که برای این کار باید به مسیر زیر بروید app/design/frontend/base/default/layout ویرایش "حساب من" فایل customer.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <default> <!-- Mage_Customer --> <reference name="top.links"> <action method="addLink" translate="label title" module="customer"><label>My Account</label><url helper="customer/getAccountUrl"/><title>My Account</title><prepare/><urlParams/><position>10</position></action> </reference> </default> برای تعویض کلمه "حساب من" باید مقدار <label> را تغییر دهید (<label>My Account</label>) برای تغییر لینک باید مقدار روبرو تا تغییر دهید : <url helper="customer/getAccountUrl"/> ویرایش "ورود" فایل customer.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <action method="addLink" translate="label title" module="customer"><label>Log In</label><url helper="customer/getLoginUrl"/><title>Log In</title><prepare/><urlParams/><position>100</position></action> </reference> ویرایش "خروج" فایل customer.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <action method="addLink" translate="label title" module="customer"><label>Log Out</label><url helper="customer/getLogoutUrl"/><title>Log Out</title><prepare/><urlParams/><position>100</position></action> </reference> ویرایش "لیست دلخواه من" فایل wishlist.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <block type="wishlist/links" name="wishlist_link" /> <action method="addLinkBlock"><blockName>wishlist_link</blockName></action> </reference> ویرایش "سبد من" و "تسویه" مقادیر "سبد من" و "تسویه" از داخل فایل‌های xml قابل تغییر نیستند و فقط می‌توانید آن‌ها را حذف کنید. فایل checkout.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <block type="checkout/links" name="checkout_cart_link"> <action method="addCartLink"></action> <action method="addCheckoutLink"></action> </block> </reference>