1 تصویر

درباره این فایل

رفع مشکلات موجود در وصله قبلی با شماره SUPEE-9767

رفع مشکلات موجود در انتشار قبلی مجنتو با نسخه 1.9.3.3