پیشروها


محتوای پرطرفدار

Showing most liked content on 20/10/95 در همه بخش‌ها

  1. در این آموزش به شما نشان خواهیم داد که چگونه لینک‌های هدر در قالب‌های مجنتو را ویرایش کنید. اکثر قالب‌های مجنتو در هدر خود دارای لینک‌های "حساب من" ، "لیست دلخواه من" ، "سبد من" ، "تسویه" و "ورود" هستند که هر کدام در یک فایل xml جداگانه قرار دارد. به پوشه layout قالب خود بروید، برای این کار مسیر زیر را دنبال کنید app/design/frontend/default/YourTemplate/layout امکان دارد که در بعضی از قالب‌های فایل‌های ادامه آموزش در پوشه مذکور وجود نداشته باشد که برای این کار باید به مسیر زیر بروید app/design/frontend/base/default/layout ویرایش "حساب من" فایل customer.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <default> <!-- Mage_Customer --> <reference name="top.links"> <action method="addLink" translate="label title" module="customer"><label>My Account</label><url helper="customer/getAccountUrl"/><title>My Account</title><prepare/><urlParams/><position>10</position></action> </reference> </default> برای تعویض کلمه "حساب من" باید مقدار <label> را تغییر دهید (<label>My Account</label>) برای تغییر لینک باید مقدار روبرو تا تغییر دهید : <url helper="customer/getAccountUrl"/> ویرایش "ورود" فایل customer.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <action method="addLink" translate="label title" module="customer"><label>Log In</label><url helper="customer/getLoginUrl"/><title>Log In</title><prepare/><urlParams/><position>100</position></action> </reference> ویرایش "خروج" فایل customer.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <action method="addLink" translate="label title" module="customer"><label>Log Out</label><url helper="customer/getLogoutUrl"/><title>Log Out</title><prepare/><urlParams/><position>100</position></action> </reference> ویرایش "لیست دلخواه من" فایل wishlist.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <block type="wishlist/links" name="wishlist_link" /> <action method="addLinkBlock"><blockName>wishlist_link</blockName></action> </reference> ویرایش "سبد من" و "تسویه" مقادیر "سبد من" و "تسویه" از داخل فایل‌های xml قابل تغییر نیستند و فقط می‌توانید آن‌ها را حذف کنید. فایل checkout.xml را باز کنید و به دنبال کد زیر بگردید : <reference name="top.links"> <block type="checkout/links" name="checkout_cart_link"> <action method="addCartLink"></action> <action method="addCheckoutLink"></action> </block> </reference>
    1 پسند